Hoffman Muller

Hoffman Muller

ฮอฟ์วแมน มุลเลอร์ เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตออกมาตอบสนองความต้องการของลูกค้าทางด้านผู้ใช้ในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมหนัก อุตสาหกรรมเบา ผู้ผลิตเครื่องจักร ผู้รับเหมา รวมทั้งผู้ใช้งานรายย่อย( End User)

ผลิตภัณฑ์ของ ฮอฟ์วแมน มุลเลอร์ มีทั้ง อินเวอร์เตอร์/เซอร์โว/มอเตอร์ สำหรับกลุ่มที่ทำตลาดในประเทศไทยนั้น มีเฉพาะ อินเวอร์เตอร์ ทั้งแบบ AC และ DC  ซั่งได้รับความนิยมในกลุ่มโรงงานและผู้ผลิตและผู้รับเหมาทั่วไปนอกจากนั้น ฮอฟว์แมน มุลเลอร์ ยังมีผลิตภัณฑ์สินค้าหลาย รุ่นแยกย่อยลงไปดังนี้

AC ไดร์ฟว

-HM-G8 Series (งานทั่วไป-โหลดหนัก V/F control & Green Environment )

-HM-V8 Series (งานทั่วไป-โหลดหนัก V/F control)

-HM-V6 Series (งานทั่วไปโหลดเบา)

-HM-P6 Series (งานปั๊ม/ซิลเลอร์/คูลลิ่งทาวเวอร์)

-HM-T8 Series (งานเฉพาะทางด้านสิ่งทอและฟอกย้อม)

DC ไดร์ฟว

-DC600+

Servo HM plus

ด้วยโจทย์ของทางกลุ่มเป้าหมาย ฮอฟ์วแมนก็ได้ทำการพัฒนาสินค้าเพื่อลูกค้าตลอดเวลา ซึ่งเรามีพาร์ทเนอร์ผู้ผลิตสินค้าและผู้วิจัยพัฒนาเรื่อยมามากกว่า 30 ปี จึงรับรองการใช้งานได้ว่า "มีความคุ้มค่าและตอบโจทย์ของลูกค้าแน่นอน"

Visitors: 15,659