Workshop & Repair

Workshop & Repair

     ทางบริษัทมีบริการรับงานซ่อมต่างแบรนด์ และต่างรุ่นพร้อมทั้งยังรับประกันหลังการซ่อมงานตามอาการการใช้งานของลูกค้ารับตรวจสอบอาการก่อนซ่อมพร้อมประเมินราคาซ่อมให้ลูกค้า ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

     อีกทั้งในกรณีซ่อมงานไม่ผ่านทางบริษัทไม่คิดค่าบริการใดๆทั้งสิ้น และยังสามารถนัดพบเพื่อที่จะรับงานแต่ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนเไขภายในระยะเวลาเปิดทำการ 8.30 น. - 17.30 น. วันจันทร์-ศุกร์ (ราคาการบริการขึ้นอยู่กับอาการเสียของงานและความยากง่ายในการจัดหาอะไหร่ของงาน) สามารถสอบถาทรายละเอียดได้ที่ Tel : 02-170-7950-52 - Drives & Automation

 

Visitors: 19,773