Parker/SSD/Eurotherm

Parker DC Drives

DC590+ Integrator Series 2 DC driveเป็นการพัฒนาล่าสุดของ Parkerรวมทั้งผู้ผลิตได้รวบรวมและพัฒนาจากประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ในสายงานควบคุมกระบวนการ ซึ่งได้ออกแบบและทำให้บล็อคแอพพลิเคชั่นต่างด้านการส่งสัญญาณมีความง่ายมากขึ้นรวมถึงการไวร์รื่งสายก็ถูกออกแบบให้ง่ายขึ้นด้วยมฟังค์ชั่ หรือบล็อกของการทำงานสามารถใช้งานได้แบบยืดหยุ่นและสามารถใช้งานแยกส่วนในแบบพารัลเรลได้ ขึ้นอยู่กับลูกค้าจะเลือกติดตั้ง DC590+ ออกแบบมาให้ "Ready to installation"  พร้อมใช้งานทันที เรียกว่าว่า  DRV  .DC 590+  Series ได้ออกแบบมาตรงตามมาตรฐานการผลิตที่อางอิงในคู่มือทั้งหมด 590+ ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม อาทิเช่น เหล็ก/น้ำตาล/กระดาษ/พลาสติก เป็นต้น

 

Visitors: 15,658