ความรู้เรื่องอินเวอร์เตอร์

อินเวอร์เตอร์คือ อะไร What's the Inverter?

     Inverter คืออุปกรณ์ทางไฟฟ้าที่ทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงกระแสไฟฟ้าแบบกระแสตรง(Direct Current: DC)เป็นไฟฟ้ากระเเสสลับ(Alternating Current: AC) โดยการป้อนไฟเข้าเป็นแรงดันไฟฟ้า(Input Voltage)และมีผลลัพท์ออกมาเป็นทั้งแรงดันและความถี่(Out put voltage & Current) การทำงานของกำลังไฟฟ้าโดนรวมนั้นจะขึ้นอยู่กับการออกแบบโดยเฉพาะของเครื่องมือ /อุปกรณ์หรือที่เรียกว่าตัวแปลงกระแส /ตัวอินเวอร์เตอร์ที่ว่าไม่ได้ทำการผลิตกำลังไฟฟ้า ซึ่งกำลังไฟฟ้านั้นมาจากตัวกำเนิดที่เรียกว่า DC  นั่งเอง

     ตัวอย่างการทำงานและการติดตั้งของอินเวอร์เตอร์ทั่วไปคือ การติดตั้งไว้ในตู้ควบคุม หรือที่เรียกว่า"พาแน็ล"อุปกรณ์ภายในตู้ต้องมีระบบป้องกันโดยต้องออกแบบระบบป้องกันต่อผู้ใช้งาน และอุปกรณ์ในการใช้งาน ผู้ติดตั้งต้องเป็นบุคคลที่ชำนาญกับมีประสบการณ์เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาหน้างาน และต่อผู้ใช้งาน การทำงานของตัวอินเวอร์เตอร์ทั่วไปคือการควบคุมการทำงานของเครื่องจักร เช่น เครืองตัดเหล็ก /เครื่องดึงฟลิ์ม-พลาสติดแร็พ /เครื่องตีใยกระดาษ และเครื่องผสมอาหาร เป็นต้น

     ข้อดีของการมี อินเวอร์เตอร์ มีดังนี้

1.) การทำงานหน้าเครื่องของผู้ปฏิบัติงานมีความง่าย และรวดเร็วไม่ซับซ้อน

2.) การติดตั้ง และการควบคุมไม่ยุ่งยากเพียงแค่ผู้ใช้งานมีความรู้ความสามารถทางด้านไฟฟ้าก็สามารถใช้งานได้

3.) ราคาเนื่องจากการออกแบบ และการใช้งานรวมถึงตลาดของอินเวอร์เตอร์นั้นมีมากมายหลายแบรนด์ ดังนั้นราคาจถูกกว่าเมื่อเที่ยบกับ DC

4.) การดูแลรักษา และอายุการใช้งานของอินเวอร์เตอร์นั้น ดูแลง่ายแล้วแต่สภาพหน้างานและพื้นที่ของผู้ใช้งาน เช่น อินดอร์และ เอาท์ดอร์มีห้องควบคุมแยกต่างหาก อายุการใช้งานส่วนใหญ่ผู้ผลิตจะระบุไว้ในคู่มือ

 

 

Visitors: 59,982